Buradasınız

Yeni çıkanlar

Mor sertifika programi 2007

Yayınlar

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Milletler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc› Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekledi¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö- netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir

Tamamını gözden geçir

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Yayınlar

Kamuoyu arastirmasi sonuclari tr 2006

Tamamını gözden geçir

Sayfalar