Yayınlar

Yeni çıkanlar

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Tamamını gözden geçir

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Milletler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc› Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekledi¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö- netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir

Tamamını gözden geçir

Sayfalar