Buradasınız

Yeni çıkanlar

Yerel yonetimlerde kadinlara yer acmak 3

Yayınlar

El Kitabını Amacı Nedir? - Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakıí ve hizmet anlayıíını yönlendirmek. - Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliítirmeye yö- nelik perspektifler oluíturmak. - Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında iíbirliði imkanını arttırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını saðlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermektir

Tamamını gözden geçir

Kadın Dostu Kentler Avrupa’dan Örnekler

Yayınlar

Bu El Kitabının Amacı Nedir?
Avrupa ülkelerinde “kadın dostu kent” oluíturma çabalarından
örnekler* sunmak, böylece BM Ortak Program
kapsamındaki illerde (ñzmir, Kars, Nevíehir, ìanlıurfa,
Trabzon ve Van) hazırlanması öngörülen toplumsal cinsiyet
duyarlı 5 yıllık yerel eylem plan çalıímalarına katkıda
bulunmaktır. 

Tamamını gözden geçir

Nasıl bir kentte yaşamalıyız?

Yıllık rapor

Kentli haklarının yaíama geçirilmesinde üç temel süreç önemlidir: 1. Yerel Demokrasi ve Kentsel Politikaların Oluíturulması 2. Yönetimlerarası ñíbirliði 3. Kentli Katılımı 

Tamamını gözden geçir

Kentli Haklar› El Kitab›

Yayınlar

Bu El Kitabının Amacı Nedir? - Kent yönetimi için yerel düzeyde gerekli bir dizi ilkeyi bir araya getirmek, - Kentlilere, yaíanabilir bir kent için gereken olanak, hak ve kentli sorumlulukları hakkında bilgi vermek, - Avrupa Birliði’nin koyduðu kentsel kriterleri yerel yö- netimlere ve kentlilere tanıtmak, - Kentlere verilecek çeíitli ödüllere bir baz oluíturmak.

Tamamını gözden geçir

Sivil Toplum Kuruluşları için Savunuculuk ve Medya ile İlişkiler Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan bu çalışma ile Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yürüttükleri savunuculuk çalışmalarında katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tamamını gözden geçir

Nasıl bir kentte yaşamalıyız?

Yayınlar

"Yerel hizmetlerin kentli hakları çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yerel demokrasinin olşumu; kadın, erkek tüm kentlilerin isteklerinin, demokratik, katılımcı süreçlerle ortaya çıkarılması ve yerel kurum ve örgütlerin işlevlerini bu bağlamda yerine getirmesine bağlıdır. Kentlerin yaşanabilir düzeye dönüştürülebilmesi için, yerel yönetimlerin oluşturacağı “kararlı yerel politik irade”nin, deneyimli uzmanlardan oluşmuş bir ekip ile katılımcı ve kadın-erkek eşitliğini gözeten bir bakış açısıyla kent planlarını hazırlaması ve uygulaması gerekmektedir."

Tamamını gözden geçir

Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı

Yayınlar

"Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik aile içi şiddet, gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan kadınların ortak sorunudur. Yapılan araştırmalar, kadınların özellikle ev içinde, yaşadıkları şiddetin yaygınlığını ortaya koymaktadır. Tüm dünyada kadınlar, kocaları, babaları, erkek kardeşleri, ya da akrabalık ilişkisi bulunan diğer aile üyeleri tarafından şiddete maruz kalabilmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, bir çok kadının, eğitim ve çalışma olanaklarından mahrum olmasına, sakat kalmasına hatta ölmesine neden olabilmektedir."

Tamamını gözden geçir

Kadınlara Yer Açmak

Yayınlar

Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakıí ve hizmet anlayıíını yönlendirmek. - Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliítirmeye yönelik perspektifler oluşturmak. - Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında işbirliği imkanını artırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını sağlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermektir.

Tamamını gözden geçir

Türkiye'deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri

Yayınlar

"Bu projenin genel amacı, Türk toplumundaki namus anlayışının ve namus cinayeti dinamiklerinin anlaşılması, ve asıl hedef olarak, bu konudaki kapsamlı bir hareket programı için geri-bildirim temin edilmesidir. Araştırma önerisinde belirtildiği gibi, nitel araştırma teknikleri kullanılarak, saha araştırması ve dört farklı şehirden veri toplanması için zemin hazırlayan bir atölye çalışması ile bu hedefe ulaşılmıştır."

Tamamını gözden geçir

Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışması

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); ulusal ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleşmesine uygun ortam yaratılması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modellerinin oluş- turulması, halkın kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgilendirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. BMOP'un hedef kitlesi ulusal düzeydeki karar alıcılarının yanı sıra İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki yerel karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve belde halkıdır. BMOP, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için karar alma mekanizmaları ve süreçlerinde kadınların temsili ve katılımı, eğitim, sağlık, istihdam, kadına karşı şiddetle mücadele, yerel hizmet, kentsel mekanların planlanması ve tasarımı ve benzeri konularda ulusal ve yerel düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda BMOP, toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan, kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekânların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ve ulusal Kadın Dostu Mekanlar Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışmasını düzenlemiştir. 

Tamamını gözden geçir

Sayfalar