Buradasınız

Yeni çıkanlar

2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu Öne Çıkanlar

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA'in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, kadınların neredeyse yarısı kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve karar verme hakkından mahrum bırakılıyor. İlk kez, bir Birleşmiş Milletler raporu kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkına odaklandı. Bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet görme korkusu olmadan veya başka birinin sizin adınıza karar vermeden, kendi bedeniniz hakkında seçim yapma gücü ve yetkisidir. Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve karar verme eksikliğinin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi zararları ve bunun da ötesinde önemli olumsuz etkileri var; potansiyel olarak ekonomik üretkenliğin azalması, becerilerin körelmesi ve sağlık hizmetleri ile yargı sistemlerinde oluşan ilave yükler ve maliyetler bunlardan sadece birkaçı. 2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu, bu konuları incelerken herkesin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve bedeni üzerine karar verme hakkına ilişkin farkındalığı ve bu kavramların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

.

Tamamını gözden geçir

Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGF) tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteği ve Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Dernegi’nin (TÜSİAD) iş birliği ile İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında hazırlanan “Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet” raporu pandemi sürecinde çalışanların ev içi şiddete maruz kalma durumlarını ortaya koyuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı politikalar geliştirmiş şirketlerin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünün saptanmasını da amaçlayan rapor, toplanan veriler ve yapılan analizler ışığında şirketlere evden çalışma uygulamalarından kadınların olumsuz etkilenmesini önleyecek ve iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek öneriler de sunuyor.

Tamamını gözden geçir

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) iş birliğiyle hazırlanan “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması” yayımlandı. Araştırma, kadınların %70’ini oluşturduğu sağlık sektöründe pandemi sürecinde yaşadıklarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor.

Tamamını gözden geçir

UNFPA Türkiye Broşür 2021

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak hedefimiz, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli bir ortamda gerçekleştiği ve her gencin kendi  potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünyaya ulaşmak. Bu amaçla, özellikle kırılgan gruplar için, önlenebilir anne ölümlerinin, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ve her türlü zararlı uygulamanın sona ermesi için çalışıyoruz. Daha fazlası için 2021 broşürümüzü inceleyebilirsiniz.

Tamamını gözden geçir

Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar

Yayınlar

2020 yılı oldukça bulaşıcı COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel pandemi nedeniyle olağanüstü bir yıl oldu. Bu dönemde “normal” olarak bildiğimiz her şey değişirken, sürecçten en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de anket araştırmaları oldu. Anket çalışmalarının, özellikle yüz yüze uygulanananların, pek çok soruya yönelik cevap sağlayabilme kapasitesine sahip ve bu konuda kullanım alanı en geniş yöntemlerden olduğu göz önüne alındığında, pandemi süreci aynı zamanda anket yönteminin önemini de gözler önüne serdi. Bu rapor, pandeminin başlangıcından 2020 yılının Aralık ayına kadar geçen süreçte pandeminin araştırmalara etkisi ve bu konuda yaşanan gelişmeleri incelemek amacıyla, pek çok araştırma websitesi incelenerek ve uzman görüşmeleri yapılarak hazırlanmıştır. Uluslararası araştırma programlarından, veri toplama alanındaki yeniliklere ve ilgili etik meselelere kadar veri ve anket araştırmasına genel bir bakış sunan bu çalışma ile pandeminin bu süreçte araştırmalara etkisine ve bu durumun gelecekteki yansımalarına ilişkin kapsamlı bir analiz oluşturulması hedeflenmiştir.  

Tamamını gözden geçir

COVID-19 Sürecinde Gençlerin İyilik Hali

Durum Raporu

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) finansal ve teknik desteği ile yürütülen “COVID-19 Pandem­isi Sürec­nde Gençler­in İyilik Hali­ni­n Beli­rlenmes­i” Araştırması, gençlerin iyilik halinin korunması için pandemi  sürecinde eğitim, istihdam, kapsamlı cinsel sağlık bilgisine erişim, üreme sağlığı hizmetlerine erişim ve iyilik hali değişkenlerine ilişkin gençlerin durumunu ortaya koymayı amaçlıyor.  Raporda, gençlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, yerleşim yeri gibi demografik değişkenler doğrultusunda pandemi öncesindeki görüş ve deneyimlerine göre karşılaştırmalar yapılarak, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar ile gereksinim ve beklentilere yer veriliyor.

Tamamını gözden geçir

Kasım Buluşmaları 2020: Pandemi Günlerinde Ergenlik

Yayınlar

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)’nın gelenekselleşen “Kasım Buluşmaları” 2020 yılında "Pandemi Günlerinde Ergenlik" temasıyla gerçekleştirildi. 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi iş birliği ile “Ergen Sağlığı” çalışmaları kapsamında sürülen toplantı dizisi İstanbul ve Ankara’da ergenlerin gelişim süreçleri ve sağlığını gündemine alarak, bu alanda farkındalığı ve bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyor. 2020 yılı Kasım Buluşmaları, pandemi nedeniyle eğitim sisteminin ve öğrencilerin öncelik ve gündemlerinin değiştiği bir dönemde gerçekleştiği için, bu yıl, öğretmenlerin ve ebeveynlerin dönemin ihtiyaçları çerçevesinde bilgilendirmesi, psikolojik danışmanların öğrencileriyle etkileşiminin güçlendirilmesi amaçlandı.

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye’nin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü iş birliğinde işbirliğinde hazırladığı “Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi” raporu yayımlandı. Raporun, Türkiye’deki çocuk yaşta evliliklerin son 25 yılına ışık tutması ve çocuk yaşta evliliklere yönelik mücadele programları ve savunuculuk çalışmaları için yol gösterici olması hedefleniyor.

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Üç Sıfıra Doğru

Yayınlar

Türkiye'de Üç Sıfıra Doğru 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde ICPD'nin 25. Yıldönümünde Kenya'da düzenlenen Nairobi Zirvesi'nde oluşturulan Nairobi Taahhütleri üzerine kısa bir çalışmadır. Sıfır karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, sıfır önlenebilir anne ölümü ve sıfır cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile kadınlara ve kız çocuklarına yapılan zararlı uygulama hedeflerinden hareketle, bu çalışma Türkiye'nin Üç Sıfıra ulaşma noktasındaki yerini, şimdiye kadar atılan ve gelecekte atılması gereken adımları en güncel veriler ve politika gelişmeleri ile değerlendiriyor. Çalışmada, 2030 yılına kadar Üç Sıfıra ulaşılmasını etkileyen diğer önemli faktör olan COVID-19 pandemisinin bu süreçte ortaya çıkardığı zorluklara da değiniliyor.

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı

Durum Raporu

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını herkes için sıfıra indirmek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) ana hedeflerinden (TÜİK, 2020) ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın 25.yılında (ICPD+25) düzenlenen Nairobi Zirvesinin temel kararlarından biridir (ICPD25, 2019). Aile planlaması ihtiyacını özelikle modern yöntemlerle karşılamak önceki yıllarda da uluslararası hedefler arasında yer almıştır. 2012 Londra Aile Planlaması Zirvesinde, 2020 yılına kadar üreme çağındaki 120 milyon kadına daha gebeliği önleyici modern yöntemlerin sağlanması hedeflenmiştir (Moazzam vd, 2013). Bu çalışma, küresel ve yerel hedefler, durum ve riskler ışığında Türkiye’deki karşılanmamış aile planlaması ihtiyacına ilişkin verilere dayalı bir analiz sunuyor.

Tamamını gözden geçir

Sayfalar