Yayınlar

Yeni çıkanlar

COVID-19 salgını döneminde herkes için olduğu gibi şirketlerin de iş süreçlerine bakış açılarını kökten değiştirmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Tüm çalışanlar için evde çalışma prensibinin uygulanması şirket çalışanlarının sağlıklarının korunması için ilk sırade geliyor. Özellikle ev ve iş dengesinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına çalışan kadınların koşulların iyi değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili ilaç ve tıbbi yöntemlere ulaşımı sıkıntıya sokabilir, bu konuda da yapılması gerekenler var. Ayrıca yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere yüksek risk grubundaki kesimler için ilgili hizmetlerin ve olanakların erişilebilirliğinin dikkate alınması gerekiyor.

UNFPA'in konaklama, tekstil, ulaşım, medya ve daha birçok farklı sektörün COVID19'la mücadele sürecinde topluma nasıl destek olabileceğine dair önerileri var.
 

Tamamını gözden geçir

Salgınlar, kadınlar ve erkekleri farklı şekilde etkiler. Kadınlar global düzeyde sağlık sektörünün %70'ini oluşturuyor; ev içi sistematik şiddete çok daha fazla maruz kalıyor; salgına dair karar verici mekanizmalarda çok daha az temsil ediliyorlar ve ekonomik eşitsizliklerden çok daha fazla etkileniyorlar.

Diğer yandan toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle erkekler sağlık hizmetlerini almakta çekince hissedebiliyor; ekonomik sıkıntılar nedeniyle şiddete başvurmaya meyilli hale geliyorlar.

Yalnızca kadınlar değil; göçmenler, mülteciler, LGBTI+ bireyler, evsizler ve engelliler de tarihsel eşitsizlikler ve sosyal dışlanma gibi faktörlerden ötürü salgından ciddi düzeyde olumsuz etkileniyorlar.

Tamamını gözden geçir

COVID19 çocukları ve gençleri de ciddi düzeyde etkiliyor. Gençler de yaşlı bireyler kadar entekfe olmaya ve hastalığı yaymaya meyilli. Örgün eğitim süreçlerinden mahrum kalan gençler, eğitime ulaşılabilirliğin ötesinde uzun karantina süreçlerinin ortaya çıkarabileceği anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara da eğilimli hale geliyorlar. Uzun karantina süreçleri, özellikle kız çocukları ve genç kadınlar için ev içi şiddeti riskini arttırıyor. COVID-19, cinsel sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konusunda da ciddi sıkıntılar teşkil etmekte.

Diğer yandan genç kuşakların sosyal medya, teknoloji ve internetle olan yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, COVID-19 konusunda bilgiye erişim ve bilinç arttırma açısından kritik rol oynadıklarını görüyoruz.

Tamamını gözden geçir

Gebelik önleyici yöntemler, COVID-19 krizine dair gözardı edilen kritik başlıklarından biri. COVID-19 ile beraber finansal ve ensdüstriyel tedarik zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu durum, birçok tıbbi ürüne erişilebilirliği ciddi düzeyde kısıtlıyor. Bu durumun uzun vadede tüm yaş grubundan bireylerin cinsel sağlığını tehlikeye atabilecek bir krize yol açabileceğinin gözardı edilmemesi şart.

Gebelik önleyici yöntemlerin yanı sıra birçok ilaç grubunun temini de sıkıntıya girdi. Başta antibiyotikler, antiviral ilaçlar, hamilelik ve hamilelik sonrası döneminde kullanılan anne sağlığı için gerekli birçok tıbbi ürüne ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çok daha ciddi oranlarda düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tamamını gözden geçir

Salgınlar, kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkiler ve salgın hastalıklar kadınlar ve kız çocukları ile, engelliler ve yoksular gibi kırılgan gruplara dönük ayrımcılığı ve eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. Kadınlar ve erkeklerin ihtiyaç tespiti ve tedaviye erişimini çevreleyen farklı etkiler incelenirken, bu durum da göz önüne alınmalıdır. 

Kadınlar küresel olarak sağlık ve sosyal sektöründeki işgücünün yüzde 70'ini temsil etmektedir. Bu nedenle, çalışma ortamlarının onları herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakıp bırakmayacağı konusuna, ayrıca cinsel ve üreme sağlığı ile psikososyal ihtiyaçlarına özel önem verilmelidir.

Tamamını gözden geçir

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, hamile kadınlar kendilerini yeni koronovirüs (COVID-19) hastalığından korumak rutin koruyucu önlemler alması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile uyumlu olarak önerilen bu önleyici tedbirler, özenli el yıkamayı, enfeksiyon belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmayı, hapşırma ve öksürük anlarında ağız ve burunu kapatmayı ve et ve yumurtaları iyice pişirmeyi içeriyor.

Tamamını gözden geçir

1960’larda başlayan küresel üreme hakları hareketi, milyonlarca kadını kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve kendi geleceklerini belirleme yönünde güçlendirerek onların hayatını değiştirdi. Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık ve üreme sağlığı örgütü UNFPA’in kurulduğu günden bu yana geçen 50 yılda elde edilen kazanımlara rağmen, 10 Nisan 2019 tarihinde UNFPA tarafından yayınlanan Dünya Nüfusunun Durumu 2019 raporuna göre, haklar ve tercihlerin herkes tarafından kullanılır hâle gelmesi için dünyanın daha kat etmesi gereken çok yol var.  

Tamamını gözden geçir

íbirliði: Kentlerin çeíitli sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine katmak; Dayanıíma: Merkez ile yerel arasındaki baðlantıyı sað- lamak açısından önemlidir.

Tamamını gözden geçir

El Kitabını Amacı Nedir? - Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakıí ve hizmet anlayıíını yönlendirmek. - Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliítirmeye yö- nelik perspektifler oluíturmak. - Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında iíbirliði imkanını arttırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını saðlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermektir

Tamamını gözden geçir

Bu El Kitabının Amacı Nedir? Avrupa ülkelerinde “kadın dostu kent” oluíturma çabalarından örnekler* sunmak, böylece BM Ortak Program kapsamındaki illerde (ñzmir, Kars, Nevíehir, ìanlıurfa, Trabzon ve Van) hazırlanması öngörülen toplumsal cinsiyet duyarlı 5 yıllık yerel eylem plan çalıímalarına katkıda bulunmaktır. 

Tamamını gözden geçir

Sayfalar